Привредна комора Републике Српске

Ђуре Даничића 1/2
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

+387 51 215 744
pkrs@blic.net
http://www.komorars.ba
: Мјесто одржавања

 

Комора је невладина, самостална, стручно-пословна организација, независна и непрофитна јавно-правна асоцијација привредних субјеката и привредних асоцијација са територије Републике Српске. Чланови Коморе су: привредна друштва, банке, осигуравајућа друштва и друге финансијске организације које обављају привредну дјелатност у Републици Српској. Чланови Коморе могу бити: пословна и стручна удружења, интересне асоцијације, научно-истраживацке и образовне институције, савези, фондације, предузетиници, земљорадничке задруге и други субјекти који обављају дјелатност од значаја за привреду, ако покажу интерес за чланство у Комори. Пословима Коморе управљају њени чланови преко својих представника, на принципу демократског одлучивања и узајамне одговорности. Чланови Коморе остварују своје интересе непосредним учешћем својих представника у раду органа и тијела Коморе и у другим облицима организовања и рада у Комори. Комора остварује своје задатке преко Скупштине и Управног одбора, гранских удружења и њихових органа, одбора, савјета и преко других облика организовања и рада у Комори, као и подручних привредних комора и њихових органа. Дјелатност Коморе је: Заступање интереса чланова Коморе пред органима законодавне и извршне власти приликом обликовања привредног система, посебно у припреми привредног законодавства, мјера и механизама привредног система и мјера економске политике, те давање примједби и приједлога органима државне управе приликом доношења прописа од интереса за привреду, Усклађивање интереса чланова Коморе, Размјена искустава међу члановима Коморе и програмско усмјеравање и координација активности привредних субјеката у Републици Српској, Пословно савјетовање – стручна и савјетодавна помоћ приликом увођења стандарда квалитета, оснивања нових и трансформације постојећих привредних друштава, те друге консултантске услуге у складу са исказаним интересом чланова Коморе, Презентација привреде и промоција роба и услуга у земљи и иностранству, организовање наступа на сајмовима, организовање презентација и промоција, издавање промотивних публикација и каталога, презентовање привреде путем Интернета, гласила Коморе и других промотивних активности, Унапређивање предузетништва и менаџмента, праћење и преношење међународних искустава у тим областима, а нарочито менаџмента у области система квалитета, Анализа тржишних могућности и услова привредног развоја, пословно повезивање и информисање, Подстицање истраживања у области научно-технолошког развоја, Усклађивање привредних и друштвених интереса у области екологије, Подстицање друштвено одговорног пословања, Повећање конкурентности привреде сталним процесима стручног и пословног образовања и професионалне едукације, Организовање јединственог информационог система Коморе и успостављање и вођење Привредног регистра Републике Српске, Вршење јавних овлашћења која су повјерена Комори законом и другим прописима, Издавање одговарајућих потврда о бонитету, Предузимање мјера за подстицање и развој добрих пословних обичаја и пословног морала, Обављање других послова у складу са Законом, другим прописима и актима, те Статутом Коморе. Средства за рад Коморе образују се из чланарине, коју обавезно плаћају чланови Коморе, прихода од накнада за обављање пословних услуга и других извора. Чланарина, коју плаћају чланови Коморе, обрачунава се на основу њихове економске снаге. Одлуку о начину обрачуна, висини годишње чланарине, роковима и начину уплате, а на основу претходно утврђених критерија, доноси Скупштина Коморе, с тим да чланарина за текућу годину не може бити већа од 0,05 % укупног прихода који је члан Коморе остварио у претходној години.

Мапа

Гео координате: 44.7687974316 , 17.1912670135
Претрага